Kartevizita modelin Gjuha, atë me gojë, mësimit të gjuhës:

Zgjidhni drejtë kartën e biznesit template për ju.